Chất Tạo Xốp Cho Nhựa EVA / Bột Nở AC / AC Blowing agent

Bột nở AC dạng hạt
Bột nở AC dạng hạt